K8 Gazprom

3 | パブロ・インスア

ポジション:ディフェンダー


生年月日:1993年9月9日


国籍:スペイン


身長:187cm


体重:76kg


シャルケ加入日:2017年6月29日